Smluvní ujednání

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti, za nichž vARCH (dále jen web „www.vARCH.cz“) poskytuje službu televize přes mobilní a pevné zařízení od vARCH, dále jen IPTV.

  2. Tyto Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách www.vARCH.cz. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány dalšími prostředky. V případě rozporu mezi zněními Podmínek je vždy rozhodující znění uveřejněné na výše uvedených internetových stránkách.

 2. Definice

  1. Všeobecnými podmínkami se rozumí Všeobecné podmínky vARCH v platném znění. Všeobecné podmínky se na Službu vztahují v plném rozsahu, s výjimkou ustanovení, která s ohledem na povahu Služby nelze použít nebo na ustanovení, která jsou s těmito Podmínkami v rozporu.

  2. Podmínkami se rozumí tyto podmínky, které upravují poskytování konkrétní Služby. Specifikace konkrétní služby je uvedena na webových stránkách www.varch.cz.

  3. Službou se rozumí poskytování vARCH po platném přihlášení na výše zmíněných webových stránkách. Služba je pouze pro osobní potřebu uživatele. Službu lze využívat maximálně na třech Zařízeních současně. Veškeré doplňkové služby jsou vázané na základní programový balíček (dále jen BASIC), nelze je objednávat samostatně.

  4. Smlouvou se rozumí Smluvní ujednání uzavřená mezi uživatelem a vARCH, přes webové stránky www.vARCH.cz, na základě které je uživateli poskytována Služba. Služba je určena pouze pro uživatele, kteří uvedou v objednávce pravdivé údaje. V opačném případě se jedná o hrubé porušení podmínek a uživateli bude účet okamžitě zrušen bez náhrady.

  5. Zájemcem se rozumí kterýkoliv subjekt mající zájem o uzavření Zákaznické smlouvy. Pokud je zájemce fyzická osoba musí být starší 18 let.

  6. Rekapitolaci smlouvy má uživatel k dispozici před potvrzením objednávky provedené prostřednictvím webových stránek www.vARCH.cz

  7. Programy se rozumí televizní programy uvedené v Ceníku Služby. Tyto jednotlivé programy jsou sdruženy do konkrétních balíčků. Každý uživatel je oprávněn užívat současně jen jeden z nabízených Balíčků. vARCH je oprávněn jednostranně měnit (či ukončovat) poskytování Programů či jejich nabídku v jednotlivých balíčkách a měnit je. Obdobně je vARCH oprávněn měnit nabídku v doplňkových službách, které jsou se Službou nabízeny a měnit nabízené služby.

  8. Testovací Služba je aktivní po provedení registrace a potvrzení na emailové adrese.

  9. Zařízením se rozumí zařízení Zákazníka nezbytné pro užívání Služby. Služba je určena pro mobilní a pevné zařízení pracující s operačním systémem Android (od verze 4.1.), iOS (od verze 5), MS Windows (od OS Windows XP a výše) nebo OS Linux desktop. Zařízení musí být připojené do sítě Internet, vybavené internetovým připojením. Minimální doporučená konfigurace Zařízení je dvoujádrový procesor a 512 MB RAM.

  10. Webovou stránkou se rozumí stránky www.varch.cz nebo varch.cz. Na uvedené stránce je možné provádět Zákazníkům nebo Zájemcům o službu nastavení služeb zejména však Změnu služby, změna hesla, přehled služeb a jiné.

 3. Zákaznická smlouva, povolení, zrušení a změny v Zákaznické smlouvy

  1. Zákaznická smlouva se pro Službu IPTV od vARCH uzavírá tak, že Zájemce vyplní prostřednictvím webových stránek příslušný formolář, vyplní pravdivě požadované údaje. Před samotným potvrzením objednávky potvrdí toto všeobecné smluvní ujednání. Po potvrzení objednávky se Zájemci zobrazí informace o úspěšné objednávce a dalších pokynů.

  2. Pro testovací účely je po registraci automaticky aktivován Balíček „FREE“. Pokud uživatel objednává jiný balíček než „FREE“ má se za to, že již naši službu vyzkoušel a nevzniká mu tím právní nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů.

  3. Pokud vARCH již začala na žádost Zákazníka s poskytováním Služby má vARCH nárok na zaplacení plnění (nebo jeho poměrné části), které již bylo Zákazníkovi poskytnuto.

  4. Změnu tarifu provádí uživatel rovněž prostřednictvím webových stránek vARCH. Pokud uživatel danou změnu zadá, je mu služba dostupná ihned po uhrazení mimořádné faktury, která mu bude ihned vystavena. Na další pravidelné faktuře mu bude již vystaven nový balíček, dle jeho upravené objednávky. Je pravidlem, že zákazníkovi dojde každý měsíc jedna pravidelná faktura. V případě změny v objednání služeb toto neplatí a v daný měsíc je vystavena tedy mimořádná faktura.

  5. vARCH je oprávněn ukončit účet s uvedením důvodu. Pokud se rozhodne z technických, ekonomických, či obchodních důvodů ukončit či omezit provozování vARCH, bude uživatel informován na webu www.varch.cz nebo na přihlašovací emailové adrese.

  6. uživatel souhlasí s tím, že vARCH je oprávněna převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze Zákaznické smlouvy na třetí osobu. Uplatnění § 1899 Občanského zákoníku se omezuje pouze na dobu prvních třech měsíců následujících po oznámení postoupení Zákaznické smlouvy.

  7. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 4. Cena služby

  1. Cena Služby je uvedena v platném Ceníku služby a závisí na objednaném Balíčku a případných doplňkových službách zvolených Zákazníkem. Vše bude vždy řádně uvedeno na webových stránkách {weburl}. Případné změny budou vystaveny na webových stránkách s dostatečným předstihem a s uvedením data platnosti, od kdy budou platit nové ceny.

 5. Užívání služby

  1. Společnost {weburl} poskytuje Službu na celém území České republiky, a to v závislosti na pokrytí území České republiky signálem jakéhokoliv ISP zprostředkovávající připojení do sítě Internet.

  2. uživatel je oprávněn užívat Službu (zejména tedy sledovat programy) pouze pro svoji osobní potřebu či pro potřebu členů své domácnosti. V případě, že uživatel je právnickou osobou, je oprávněn užívat Službu pouze pro individuální potřebu konkrétní fyzické osoby, která užívá koncové zařízení. uživatel neumožní a zamezí používání Služby jinou osobou či k jiným účelům, než jsou výše uvedené a rovněž jejímu užívání mimo území České republiky.

  3. uživatel není oprávněn využít Službu (není tedy zejména oprávněn umožnit sledování Programů) pro komerční účely nebo pro jiná použití a účely spojené s obchodními aktivitami ani pro distribuci programů do veřejně přístupných míst jako jsou zejména restaurace, bary, hotely, kluby, obchody a nákupní střediska, haly, sportoviště, úřady, otevřená prostranství apod., a to zejména za účelem obchodního zisku, pokud není uvedeno samostatnou smlouvu jinak.

  4. uživatel není oprávněn užívat Službu ke kopírování, záznamu a dalšímu využití programů pro jinou než osobní potřebu Zákazníka, zejména není oprávněn užít Službu pro jakýkoliv opakovaný přenos (retransmisi) programů prostřednictvím internetu či jiných veřejně i neveřejně přístupných sítích, rozvodů STA (společných televizních antén) a TKR (televizních kabelových rozvodů).

  5. Zákazníkem musí být osoba starší 18 let. uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Služba může obsahovat Programy s obsahem, který je určen pouze pro osoby starší 18 let a může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých (Programy pro dospělé). uživatel je povinen zajistit, aby Programy pro dospělé nesledovaly osoby nezpůsobilé (zejména nezletilé), přičemž součástí Služby je funkcionalita „Rodičovský zámek“, která umožňuje blokovat přístup uživatelů k nevhodným programům či materiálům v doplňkových službách. Vygenerování unikátního hesla pro funkcionalitu „Rodičovský zámek“ se provádí prostřednictvím webové stránky v zákaznickém centru.

  6. Společnost {weburl} neodpovídá za obsah informací, údajů a dat přenášených k uživateli prostřednictvím sjednaných Programů.

  7. V případě, že uživatel řádně neplní své povinnosti stanovené mu Zákaznickou smlouvou anebo poruší-li uživatel v souvislosti s užíváním Služby platný právní řád či ustanovení Zákaznické smlouvy, je společnost {weburl} oprávněna bezodkladně omezit či přerušit poskytování Služby Zákazníkovi a tu zablokovat. uživatel je povinen zdržet se jednání, které je způsobilé negativně ovlivnit provoz Služby.

  8. Společnost {weburl} je oprávněna na nezbytnou dobu v potřebném rozsahu přerušit či omezit poskytnutí Služeb, a to zejména z důvodu veřejného pořádku nebo jiného veřejného zájmu, rozhodnutí příslušného orgánu, závažných organizačních, technických nebo provozních důvodů, krizových situací a také za účelem výkonu prací potřebných k provozu, údržbě a opravám technických zařízení používaných pro provoz Služby nebo prací potřebných ve snaze zabránit chybám v technických zařízeních používaných pro provoz Služby nebo v případě vyšší moci.

  9. Strany se dohodly, že pro potřeby Služby budou Zákazníci využívat buď Zákaznické centrum (infolinka) +420 277 000 770 v určené době nebo kontaktují podporu přes elektronickou formu na e-mail: podpora@{weburl} . Pro písemnou komunikaci je stanovena následující doručovací adresa: {weburl} s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

 6. Dostupnost a kvalita Služby

  1. Podmínkou využívání Služby je dostatečně kvalitní datové připojení pro koncové Zařízení, s rychlostí min. 700 kbit/s, prostřednictvím kterého má zájem uživatel Službu využívat. Maximální rychlost přenosu dat potřebného pro poskytování Služby závisí zejména na místě připojení Zákazníka k veřejné síti Internet. Zákazníkem používaném koncovém zařízení. Faktickou rychlost přenosu dat pro potřeby Služby nemůže {weburl} s ohledem na výše uvedené garantovat.

  2. Je-li to možné, je společnost {weburl} povinna s předstihem informovat Zákazníky o plánovaném omezení, přerušení či výpadku Služby. Tuto povinnost splní společnost {weburl} zejména umístěním uvedené informace na svých webových stránkách. Společnost {weburl} se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí k zajištění odstranění závady v co nejkratším čase.

  3. {weburl} nemůže výše uvedenou kvalitu Služby garantovat v případech nedostupnosti služby nezpůsobené vinou na straně {weburl}, přičemž mezi faktory ovlivňující kvalitu nezávisle na {weburl} patří například prokazatelná nedostupnost způsobená na straně Zařízení Zákazníka, dodavatele Programu a vyšší mocí.

  4. uživatel bere na vědomí, že {weburl} není schopen garantovat kvalitu Služby v době její plánované odstávky, {weburl} se však zavazuje, že plánované odstávky Služby budou probíhat maximálně v rozsahu 8 hodin měsíčně, v době nejmenšího využívání Služby (noční nebo ranní hodiny), přičemž možné výpadky Služby jsou plánovány tak, aby byly pouze krátkodobé.

 7. Závěrečná ustanovení

  1. {weburl} je oprávněn Podmínky a Ceník Služby kdykoliv měnit a doplňovat, popřípadě jakýkoliv z Balíčků či doplňkových služeb úplně zrušit. {weburl} a uživatel se dohodli, že uživatel bude o všech změnách Podmínek informován na webových stránkách {weburl}.

  2. Práva a povinnosti se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem.

  3. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne {day}.